‘t ENKVELD
© M.E.M. Felet 2022

Blog

Volg hier in grote lijnen de

ontwikkelingen

Op onze blogpagina treft u algemene informatie aan over het wel en wee van ‘t Enkveld. Daarnaast vindt u informatie over het project ‘de Woonakker’ en aanverwante zaken. Het geeft een indruk van de context waarbinnen we ons bevinden. Binnen ‘t Enkveld volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. We zijn met een enthousiaste groep belangstellenden fors aan de slag! Ten aanzien van deze ontwikkelingen kunt u daar alleen inhoudelijk kennis van nemen als u serieus overweegt deel te nemen, lid wordt van de vereniging, u zich conformeert aan de reeds opgestelde uitgangspunten en besluiten en bereid bent de daarmee samenhangende kosten te voldoen.
29-03-2024 Zie hier de nieuwsbrief Centrum Groepswonen van maart 2024. 03-03-2024 Zie hier de neiuwsbrief van LVGO van februari. 04-02-2024 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO van januari. 14-12-2023 Zie hier de nieuwsbref van december van LVGO Wonen. 13-12-2023 De steenuilen zitten ons niet langer in de weg! Zie hier de laatste berichten 06-12-2023 Zie hier de neiuwsbrief van LVGO Wonen van december 2023 01-11-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO Wonen van oktober 27-10-2023 Zier hier de nieuwsbrief van oktober van Centrum Groepswonen 26-10-2023 Zie hier de nieuwsbrief van KilimanjaroWonen van oktober 27-09-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO van september. 21-09-2023 Update Woonakker. Zie hier de update. 29-08-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO van juli-aug 29-08-2023 Zie hier de nieuwsbrief van centrum groepswonen 12-07-2023 Lees hier de nieuwsbrief van LVGO van mei 24-04-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO van april. 29-03-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO van maart 08-03-2023 Zie hier de nieuwsbrief van februari van LVGO. 04-03-2023 Stikstof problemen plan Woonakker. Bekijk hier het krantenartikel. 30-01-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO. 26-01-2023 Een uitgebreide delegatie van CPO ‘t Enkveld heeft een bezoek gebracht aan Eco+Bouw in Nijmegen. Na een hartelijke ontvangst werden we via een presentatie van Patrick Schreven op de hoogte gebracht van de bedrijfsvisie en de nieuwste ontwikkelen op het gebied van’het nieuwe bouwen’. Daarna konden we kennismaken met tal van nieuwe producten en materialen en bezochten we de fabriek. Het was een leerzame ochtend. Patrick had veel te vertellen en veel te laten zien. Wij hadden veel belangstelling en vragen. Het programma liep dan ook flink uit. Voldaan en geboeid zijn we weer richting Teteringen gereden. Dank voor deze informatieve ochtend (en middag). 04-01-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO. 12-12-2022 Bestuur ‘t Enkveld Het was koud, erg koud op al die bus- metro- en treinstations. Uiteindelijk waren we om 10:45 in Den Haag en zijn we hartelijk ontvangen door de heer en mevrouw Visser. Het was een warm welkom en dat konden we na al die koude wel gebruiken. Na het ‘vragenuurtje’ met koffie en taart met ingredienten uit de gemeenschappelijke tuin, kregen we nog wat uitleg en een heerlijke lunch in ‘het Ei’ aangeboden. We zijn daarna onder de indruk weer huiswaarts gekeerd. In de eerstkomende ledenvergadering zullen we de leden berichten over onze ervaringen en indrukken. 01-12-2022 bestuur ‘t Enkveld De laatse voorbereidingen worden getrogffen voor het bezoek van het bestuur aan de Groene Mient in Den Haag. 30-11-2022 LVGO Nieusbrief Zie hier de nieuwsbrief van LVGO. Ze hebben kennis genomen van ons initiatief. “ Rumoer uit provincies en gemeenten: Zuid-Holland geeft het goede voorbeeld met een extra subsidie. Om het vuurtje in Amsterdam warm te houden een speciaal aanbod. En ook in Noord-Brabant loopt men nu warm voor gemeenschappelijk wonen”…..;-) 27-11-2022 Woonakker De informatiemarkt Woonakker van 15 december 2022 is verzet naar begin 2023. De reden: het ontwerp bestemmingsplan bevindt zich nog in de fase van het vooroverleg. Het ontwerp bestemmingsplan kan daarom nog niet ter inzage worden gelegd eind dit jaar. Wanneer de gemeente duidelijkheid kan geven over de datum voor de informatiemarkt, dan zullen we dat weer op onze website melden. 16-11-2022 Bestuur ‘t Enkveld De afgelopen maanden hebben vooral in het teken van het oprichten van de vereniging gestaan. Het bestuur heeft veel energie geinvesteerd in het ontwikkelen van statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn aan de leden voorgelegd en uiteindelijk na de nodige wijzigingen en aanvullingen voorgelegd aan de notaris. Deze heeft de concept statuten nog wat aangepast aan de juridische actueliteit en uiteindelijk kon het voorlopige bestuur de akte laten passeren bij de notaris op 25 oktober 2022 en staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We zijn een officiele vereniging! Ondertussen is er ook nog een enquete uitgezet onder de leden om te inventariseren welke onderwerpen in de komende periode de belangstelling hebben en over een mogelijke indeling van werkgroepen. In de eerste Algemene Vergadering die gisteren heeft plaatsgevonden zijn de statuten geaccepteerd en is een bestuur van 5 personen benoemd. Ook is het huishoudelijk reglement besproken en akkoord bevonden. Om de oprichting te vieren kregen de leden op ludieke wijze een eerste aanzet aangereikt tot het bouwen van een eigen woning. De bijeenkomst werd afgesloten met een bespreking over de (voorlopige) inrichting van de diverse werkgroepen. 24-10-2022 LVGO Nieuwsbrief Zie hier de nieuwsbrief. 20-10-2022 bestuur ‘t Enkveld Volgende week vindt de ondertekening van de statuten ven de vereniging CPO ‘t Enkveld plaats bij de notaris in Made. 07-10-2022 Gemeente Breda De afgelopen tijd heeft het projectteam Woonakker hard gewerkt aan het ontwerp bestemmingsplan, dat dit jaar* ter inzage wordt gelegd. Op donderdag 15 december 2022 is er een informatiemarkt. De locatie wordt nog nader bepaald. U wordt tijdens deze avond geinformeerd over het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Woonakker (inclusief de bouwstenen die daaraan ten grondslag liggen, zoals het stedenbouwkundig plan) en de ter inzagelegging. Op woensdag 14 september 2022 vond weer een vergadering van de klankbordgroep plaats. De klankbordgroepleden stelden belangrijke thema's als natuur, zorg en het woningprogramma aan de orde. Daarnaast presenteerde de gemeente Breda de stand van zaken betreffende het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en het ontwerp bestemmingsplan. Het verslag van de bijeenkomst vindt u binnenkort terug op de projectwebsite. Daar vindt u ook de verslagen van eerdere bijeenkomsten. Heeft u vragen aan de klankbordgroepleden voor de laatste bijeenkomst op 7 december 2022? U kunt uw vraag of onderwerp insturen via klankbordgroep@woonakker-teteringen.nl. Er is veel interesse voor de nieuwe dorpswijk in Teteringen. Houd ook zeker de projectwebsite in de gaten de komende tijd voor de actuele ontwikkelingen. De initiatiefnemers van Woonakker werken dit jaar, in 2022, aan een stedenbouwkundig plan, een ontwerp voor de openbare ruimte en een bestemmingsplan. Deze fase loopt tot begin 2023. Er zijn verschillende momenten waarop u uw uw mening en ideeën kenbaar kunt maken over de thema’s die in de komende periode uitgewerkt worden zoals de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit. Daarvoor werken we onder andere met de klankbordgroep. Verder start dit jaar de wettelijk mogelijkheid tot inspraak. Eind dit jaar wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u dan formeel op het plan reageren door het indienen van een zienswijze. Op de informatiemarkt op 15 december 2022 wordt daar meer infoirmatie over vertsrekt. Voor vragen kunt u terecht via info@woonakker-teteringen.nl. 25-09-2022 LVGO Zie hier de nieuwsbrief van augustus-september 21-07-2022 ‘t Enkveld Vandaag is het zo ver. Ons initiatiefplan is in een glossy uitgave overhandigd door de heer H. Dekker aan mevrouw C. Doggen en de heer R. Klei van de gemeente Breda. Het is een prachtig document geworden. Naast het prachtig uitgevoerde initiatiefplan kregen de beide medewerkers ook nog een zakje gevuld met bouwgrond uit het gebied Woonakker met een certificaat van echtheid aangeboden. “Armoedige grond, waar geen leven meer in zit. Dus uitermate geschikt voor het bouwen van woningen voor senioren. Daar zit ook niet veel leven meer in……”. Tijdens de hartelijke ontvangst hebben wij en de heer S. Maussen van KilimanjaroWonen onze plannen en intenties wat verder kunnen toelichten. Wij gaan door met het verder ontwikkelen van ons initiatief en ten aanzien van de gemeente Breda is het wachten op de uitslag van de loting. 15-07-2022 ‘t Enkveld Het biedboek is klaar en is de drukker aangeboden. De afspraak om ons Initiatiefplan aan te bieden is gemaakt, donderdag 21 juli. Een delegatie van ‘t Enkveld en KilimanjaroWonen zullen het biedboek overhandigen aan medewerkers van de afdeling Wonen van de Gemeente Breda. 15-07-2022 LVGO Na twee jaar kunnen we gelukkig weer meer samen genieten van de zomer. Zie hier de nieuwsbrief van juni-juli. Ook de LVGO trekt er even op uit: De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. De website blijft natuurlijk gewoon in de lucht! 11-07-2022 Gemeente Breda Vanuit de gemeente Breda ontvingen we onderstaand bericht: Hierbij breng ik u op de hoogte van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelingen in Breda en omgeving. In deelplan 7C1 en 7C2 in Bouverijen Teteringen wordt door de gemeente CPO-kavels te koop aangeboden voor de realisatie van: Starters, deelplan 7C1 12 rijwoningen, door starters. Onder starter wordt verstaan, een koopstarter op de woningmarkt die niet eerder een koopwoning heeft gehad. Senioren, deelplan 7C2 9 levensloopbestendige woningen voor senioren, waarbij het hoofdprogramma op de begane grond wordt gerealiseerd. Onder senior wordt een iemand gerekend die in het jaar van inschrijving 55+ is. Meer informatie over de vereisten van de doelgroep, CPO-kavels, ligging, prijzen, planning, procedure, voorwaarden en bouwvoorschriften vindt u in het kavelpaspoort van het CPO welke op de website www.breda.nl/bouwkavel beschikbaar is. De CPO-kavels worden door middel van inschrijving en loting toegekend. Vanaf 4 juli a.s. om 9.00 uur kunt u zich voor de loting inschrijven via het inschrijfformulier op de website: www.breda.nl/bouwkavel. 30-06-2020 ‘t Enkveld Door KilimanjaroWonen is de afgelopen weken hard gewerkt aan het biedboek. De resultaten van onze bijenkomsten in de afgelopen maanden zijn gebundeld tot een prachtig (concept) boekwerkje. De inhoud is op sociocratische wijze besproken en uiteindeolijk kon iedereen ‘consent’ geven. Het bestuur zal in de komende periode er voor zorgen dat het gedrukt wordt en aangeboden aan de gemeente Breda. In september, als iedereen weer terug is van vakantie, pakken we de draad weer op. Een van de zaken die nog geregeld moeten worden is het oprichten van een formele verenging. Er is nog genoeg te doen, maar eerst…..vakantie! 31-05-2022 LVGO Zie hier de nieuwsbrief van het LVGO van mei 2022. 26-05-2022 Woonakker Op dinsdag 10 mei 2022 wisten zo'n 200 bezoekers de weg naar 't Web in Teteringen te vinden voor het bijgewerkte plan voor de nieuwe dorpswijk Woonakker. De uitgangspunten voor het plan dat voor Woonakker is gemaakt, zijn ontstaan in de haalbaarheidsfase in 2021. Verschillende onderzoeken en inbreng vanuit de omgeving liggen hieraan ten grondslag. In het nieuwsbericht op de projectwebsite vindt u het gepresenteerde plan (incl. PDF), de besproken onderwerpen en voorkeuren voor architectuur en openbare ruimte. Verder leest u hier meer over het vervolg. Tijdens de informatiemarkt werden door bezoekers een aantal vragen over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en wat de mogelijkheden voor CPO in Woonakker zijn. We hebben alle informatie voor u uitgewerkt in een artikel op de projectwebsite. De initiatiefnemers van Woonakker werken dit jaar, in 2022, een stedenbouwkundig plan, een ontwerp voor de openbare ruimte en een bestemmingsplan uit. Deze fase loopt tot begin 2023. Ook zijn er verschillende momenten waarop het mogelijk is uw mening en ideeën te uiten over de thema’s die dit jaar verder uitgewerkt worden zoals de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit. Daarvoor wordt onder andere gewerkt met een klankbordgroep.Verder start dit jaar de wettelijk verplichte inspraak. Aan het einde van 2022 wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Men kan dan formeel op het plan reageren. 22-05-2022 ‘t Enkveld Om het biedboek compleet te maken en te laten weten uit welke enthousiaste deelnemers ‘t Enkveld bestaat, hebben we vandaag een groepsfoto gemaakt. Nota bene voor het perceel, gezien vanuit de Heistraat, waar we straks hopen te kunnen gaan bouwen. Helaas kon niet iedereen wegens vakantie en andere verplichtingen aanwezig zijn, maar het is desalniettemin een leuke foto geworden. KilimanjaroWonen is inmiddels druk met het schrijvan van dat biedboek en daarin zal de groepsfoto worden opgenomen. 15-05-2022 ‘t Enkveld Alhoewel we (nog) niet actief werven melden zich meer belangstellenden. Omdat we reeds ver gevorderd zijn met het bepalen van onze wensen en uitgangspunten die binnen enkele weken moeten leiden tot het biedboek dat we aan de gemeente Breda overhandigen, kunnen we momenteel geen nieuwe deelnemers laten participeren in onze bijeenkomsten. We hebben een wachtlijst moeten aanleggen. Zodra de fase van het biedboek is afgerond zullen ‘de wachtenden’ worden geinformeerd over de stand van zaken en de voorwaarden. Nog even geduld dus! 11-05-2022 ‘t Enkveld De uitslag van de enquete onder de deelnemers is bekend! Tal van vragen zijn door KilomanjaroWonen beantwoord en samengevat in een pakkende presentatie. Een aantal deelnemers aan ‘t Enkveld was op vakantie maar konden met wat technische hoogstandjes via internet toch deelnemen aan de bijeenkomst en kennis nemen van de inhoud van de enquete. Zo werd het een internationaal gebeuren. De bijeenkomst heeft veel inzichten opgeleverd. Duidelijk werd in hoeverre we zaken gemeen hebben, waar onze prioriteiten qua wonen liggen en dat we als groep qua wensen en mogelijkheden niet veel van elkaar verschillen. We kunnen aan de slag met het maken van het biedboek. 30-04-2022 LVGO Bekijk hier de nieuwsbrief van het LVGO van april 2022 29-04-2022 Woonakker Op 10 mei aanstaande vindt er een informatiemarkt plaats over de ontwikkeling van de nieuwe dorpswijk Woonakker. Deze vindt plaats in 't Web te Teteringen. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over het plan en het proces en wel via een presentatie die drie keer wordt gegeven. Na de presentatie kunt u op de informatiemarkt uw reactie geven en informatie inzien. Er is uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen. Meld u uiterlijk maandag 9 mei 2022 aan voor de informatiemarkt. Goed om te weten: waar welke woningen exact komen, en wanneer deze te koop of te huur zijn, is nog niet bekend. Er is inmiddels een klankbordgroep voor de nieuwe fase van Woonakker gevormd. De samenstelling van deze groep vindt u op de projectwebsite. Op dinsdag 19 april 2022 kwamen de leden voor de eerste keer samen om kennis te maken, en het proces en plan te bespreken. Ze zijn daarnaast bijgepraat over de stand van zaken van de onderzoeken en het plan zoals het er nu ligt. De documenten (agenda en notulen) zijn binnenkort in te zien op de projectwebsite. De projectgroep blijft ook in deze fase benieuwd naar uw mening en ideeën over de thema’s die dit jaar verder uitgewerkt worden zoals de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit. Daarnaast start dit jaar de wettelijk verplichte inspraak. Aan het einde van 2022 wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u dan formeel op het plan reageren door het indienen van een zienswijze. Heeft u vragen? Dat kan via het emailadres info@woonakker-teteringen.nl. 19-04-2022 Woonakker We zijn uiteraard erg benieuwd hoe het nieuwe bestemmingsplan er uit gaat zien. Het zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met de Bouverijen, dus flexibel. Uiteraard gelden ook in de Woonakker de benodigde regels over hoogtes en dergelijke. Het is de bedoeling dat in de periode 2024-2029 de bouw van 550 woningen gerealiseerd gaat worden. Ons initiatief krijgt naar wij hopen ergens een kavel toegewezen. Naast de gemeente Breda als eigenaar van de grond zijn er overigens ook nog twee ontwikkelaars eigenaar (BPD en van Wanrooij). Wij in het ’t Enkveld denken na over de energievoorziening van ons project. Er is nog geen duidelijkheid over de energievoorziening zoals aardwarmte en mogelijk stadsverwarming. Voorlopig houdt de gemeente in de profielen van de openbare ruimte rekening met meerdere opties. De energiemarkt is nog te veel in beweging om een gefundeerde keuze te maken. 19-04-2022 ‘t Enkveld Het serieuze werk is begonnen. Inmiddels heeft een schifting plaatsgevonden en zijn slechts zij die sereus geinteresseerd zijn in het project overgebleven. Naast het feit dat we onze verwachtingen, ideeen, wensen en overwegingen bij onze keuzes konden delen, hebben we elkaar ook beter leren kennen. We hebben met respect naar elkaar geluisterd en kwamen op het einde van de bijeenkomst tot de ontdekking dat we op dat gebied veel met elkaar gemeen hebben en er een goede basis is voor de volgende twee bijeenkomsten en voortzetting van het project. De avond is, die werd geleid door KilimanjaroWonen, goed ontvangen en geevalueerd. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst. De volgende bijeenkomst inventariseren we de woonwensen. We zien er al weer naar uit! 18-04-2022 ’t Enkveld Op 21 mei organiseert de LVGO de landelijke GemeenschappelijkWonenDag 2022. Het aantal woongemeenschappen dat deelnemt aan de de open dag groeit gestaag. Om bekendheid te geven aan gemeenschappelijk wonen en de eigen gemeenschap. Op deze pagina vindt u alle informatie overzichtelijk samengevat. 15-04-2022 ‘t Enkveld Vandaag is de flyer gereed voor publicatie! Hier te downloaden 11-04-2022 ’t Enkveld Enige tijd geleden heeft het bestuur van CPO ’t Enkveld een bericht gestuurd naar het nieuwe Woonloket van de gemeente Breda om het bestaan ervan kenbaar te maken. De gemeente Breda reageerde dat zij positief staan tegenover de ontwikkeling van CPO als woonvorm. Inmiddels is er ook op andere fronten contact met medewerkers van de gemeente over ons initiatief. Onze gegevens staan genoteerd bij de gemeente als zijnde geïnteresseerd in CPO. Zo zullen we onder andere uitgenodigd worden, mochten in de toekomst informatiebijeenkomsten georganiseerd worden over CPO. We staan op de kaart! 06-04-2022 ‘t Enkveld In het Web heeft er wederom een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden. Ditmaal in het teken van het gehele proces en de financieen. KilimanjaroWonen heeft bij monde van Stephan Maussen door middel van een powerpoint presentatie een uitleg gegeven over de diverse fasen in het project. Van initiatiefgroep tot de sleuteloverdracht. Iedere opvolgende fase in het project wordt gekenmerkt door een grotere financiele investering maar leidt ons ook dichter naar het eindresultaat. Een voor ons toekomstbestendige woning! De gemeente Breda heeft ons laten weten dat er vooralsnog geen haast is bij het indienen van het initiatiefplan. De gemeente is nog druk doende met het maken van een stedenbouwkundig plan. Het definitieve ontwerp daarvan is tegen de zomervakantie gereed. Dat stedebouwkundig plan wordt vervolgens vertaald in een bestemmingsplan dat naar verwachting flexibel zal zijn ingericht. Het ontwerp bestemmingsplan gaat eind dit jaar ter inzage. Vervolgens moet het gebied verder ontworpen worden (buitenruimte en ondergrond) en bouwrijp gemaakt worden. Ook worden dan kavelpaspoorten gemaakt en medio 2023 op zijn vroegst wordt het via de stadsmakelaar mogelijk voor CPO’s in te schrijven. Nu de druk van de ketel is maken we van de gelegenheid gebruik ons voor te bereiden op wat er komen gaat. In de komende drie maanden vinden drie bijeenkomsten plaats (19 april, 11 mei en 2 juni) waarin we elkaar beter leren kennen, onze verwachtingen met elkaar delen en onze woonwensen (naar elkaar) kenbaar kunnen maken. Dat moet leiden tot een door allen gedeeld initiatiefplan en dat zullen we dan presenteren aan de gemeente Breda zodra we daartoe de gelegenheid krijgen. Voor velen was in de bijeenkomst van belang helder te krijgen wat de financiele gevolgen zijn wanneer je instapt in dit project. Daar is uitvoerig bij stilgestaan. Voorlopig zijn deze te overzien en beperken zich tot het ‘vriend’ worden van KilimanjaroWonen. Geen enkele reden dus om je niet in te schrijven als belangstellende! 25-03-2022 Woonakker Na het besluit over de haalbaarheidsfase in februari 2022, werken de initiatiefnemers dit jaar (2022) aan een bestemmingsplan en een ontwerp voor de openbare ruimte uit. Deze fase loopt tot ongeveer december 2022. De verwachting is dat de vaststelling van het bestemmingsplan begin 2023 zal plaatsvinden. Bekijk hier de planning voor het komende jaar. Communicatie en participatie blijven heel belangrijk. Komende jaar worden meningen en ideeën over de thema’s zoals de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit verder uitgewerkt. Ook wordt opgeroepen tot deelname aan een klankbordgroep. Na deze inventarisatie van meningen en ideeën start dit jaar de wettelijk verplichte inspraak. Aan het einde van 2022 wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Als belanghebbende kan dan formeel op het plan gereageerd worden door het indienen van een zienswijze. Heeft u interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep voor de Woonakker? Meld u dan aan via deze link. Dat kan tot en met vrijdag 1 april 2022. Op dinsdag 5 april 2022 wordt via een loting bepaald wie de nieuwe klankbordgroepleden zijn. Meer informatie over de rol van de klankbordgroep en wat er van de leden verwacht wordt, vindt u op de projectwebsite. Eventuele vragen kunt u stellen via info@woonakker-teteringen.nl. 17-03-2022 ‘t Enkveld Presentatie KilimanjaroWonen en bespreking eerste concept initiatiefplan. Principe besluit is genomen dat KilimanjaroWonen‘t Enkveld gaat begeleiden bij de realisatie van het project. KilimanjaroWonen staat aan de basis van unieke kleinschalige woonprojecten, die door de toekomstige bewoners zelf worden ontwikkeld. Zij zorgen voor de ondersteuning die nodig is om het voor elkaar te krijgen. Dat doen zij vanuit hun ervaring en kennis op het gebied van wonen en welzijn, projectontwikkeling, zelfbouw en architectuur. 24-02-2022 ‘t Enkveld Vergadering in de Dorpsherberg druk bezocht. Plannen zijn met veel enthousiasme ontvangen.
klik op de rode button om je aan- of af te melden voor ‘t Enkveld of voor meer informatie
‘t ENKVELD
© M.E.M. Felet 2022

Blog

Volg hier in grote lijnen de

ontwikkelingen

Op onze blogpagina treft u algemene informatie aan over het wel en wee van ‘t Enkveld. Daarnaast vindt u informatie over het project ‘de Woonakker’ en aanverwante zaken. Het geeft een indruk van de context waarbinnen we ons bevinden. Binnen ‘t Enkveld volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. We zijn met een enthousiaste groep belangstellenden fors aan de slag! Ten aanzien van deze ontwikkelingen kunt u daar alleen inhoudelijk kennis van nemen als u serieus overweegt deel te nemen, lid wordt van de vereniging, u zich conformeert aan de reeds opgestelde uitgangspunten en besluiten en bereid bent de daarmee samenhangende kosten te voldoen.
29-03-2024 Zie hier de nieuwsbrief Centrum Groepswonen van maart 2024. 03-03-2024 Zie hier de neiuwsbrief van LVGO van februari. 04-02-2024 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO van januari. 14-12-2023 Zie hier de nieuwsbref van december van LVGO Wonen. 13-12-2023 De steenuilen zitten ons niet langer in de weg! Zie hier de laatste berichten 06-12-2023 Zie hier de neiuwsbrief van LVGO Wonen van december 2023 01-11-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO Wonen van oktober 27-10-2023 Zier hier de nieuwsbrief van oktober van Centrum Groepswonen 26-10-2023 Zie hier de nieuwsbrief van KilimanjaroWonen van oktober 27-09-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO van september. 21-09-2023 Update Woonakker. Zie hier de update. 29-08-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO van juli-aug 29-08-2023 Zie hier de nieuwsbrief van centrum groepswonen 12-07-2023 Lees hier de nieuwsbrief van LVGO van mei 24-04-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO van april. 29-03-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO van maart 08-03-2023 Zie hier de nieuwsbrief van februari van LVGO. 04-03-2023 Stikstof problemen plan Woonakker. Bekijk hier het krantenartikel. 30-01-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO. 26-01-2023 Een uitgebreide delegatie van CPO ‘t Enkveld heeft een bezoek gebracht aan Eco+Bouw in Nijmegen. Na een hartelijke ontvangst werden we via een presentatie van Patrick Schreven op de hoogte gebracht van de bedrijfsvisie en de nieuwste ontwikkelen op het gebied van’het nieuwe bouwen’. Daarna konden we kennismaken met tal van nieuwe producten en materialen en bezochten we de fabriek. Het was een leerzame ochtend. Patrick had veel te vertellen en veel te laten zien. Wij hadden veel belangstelling en vragen. Het programma liep dan ook flink uit. Voldaan en geboeid zijn we weer richting Teteringen gereden. Dank voor deze informatieve ochtend (en middag). 04-01-2023 Zie hier de nieuwsbrief van LVGO. 12-12-2022 Bestuur ‘t Enkveld Het was koud, erg koud op al die bus- metro- en treinstations. Uiteindelijk waren we om 10:45 in Den Haag en zijn we hartelijk ontvangen door de heer en mevrouw Visser. Het was een warm welkom en dat konden we na al die koude wel gebruiken. Na het ‘vragenuurtje’ met koffie en taart met ingredienten uit de gemeenschappelijke tuin, kregen we nog wat uitleg en een heerlijke lunch in ‘het Ei’ aangeboden. We zijn daarna onder de indruk weer huiswaarts gekeerd. In de eerstkomende ledenvergadering zullen we de leden berichten over onze ervaringen en indrukken. 01-12-2022 bestuur ‘t Enkveld De laatse voorbereidingen worden getrogffen voor het bezoek van het bestuur aan de Groene Mient in Den Haag. 30-11-2022 LVGO Nieusbrief Zie hier de nieuwsbrief van LVGO. Ze hebben kennis genomen van ons initiatief. “ Rumoer uit provincies en gemeenten: Zuid-Holland geeft het goede voorbeeld met een extra subsidie. Om het vuurtje in Amsterdam warm te houden een speciaal aanbod. En ook in Noord-Brabant loopt men nu warm voor gemeenschappelijk wonen”…..;-) 27-11-2022 Woonakker De informatiemarkt Woonakker van 15 december 2022 is verzet naar begin 2023. De reden: het ontwerp bestemmingsplan bevindt zich nog in de fase van het vooroverleg. Het ontwerp bestemmingsplan kan daarom nog niet ter inzage worden gelegd eind dit jaar. Wanneer de gemeente duidelijkheid kan geven over de datum voor de informatiemarkt, dan zullen we dat weer op onze website melden. 16-11-2022 Bestuur ‘t Enkveld De afgelopen maanden hebben vooral in het teken van het oprichten van de vereniging gestaan. Het bestuur heeft veel energie geinvesteerd in het ontwikkelen van statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn aan de leden voorgelegd en uiteindelijk na de nodige wijzigingen en aanvullingen voorgelegd aan de notaris. Deze heeft de concept statuten nog wat aangepast aan de juridische actueliteit en uiteindelijk kon het voorlopige bestuur de akte laten passeren bij de notaris op 25 oktober 2022 en staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We zijn een officiele vereniging! Ondertussen is er ook nog een enquete uitgezet onder de leden om te inventariseren welke onderwerpen in de komende periode de belangstelling hebben en over een mogelijke indeling van werkgroepen. In de eerste Algemene Vergadering die gisteren heeft plaatsgevonden zijn de statuten geaccepteerd en is een bestuur van 5 personen benoemd. Ook is het huishoudelijk reglement besproken en akkoord bevonden. Om de oprichting te vieren kregen de leden op ludieke wijze een eerste aanzet aangereikt tot het bouwen van een eigen woning. De bijeenkomst werd afgesloten met een bespreking over de (voorlopige) inrichting van de diverse werkgroepen. 24-10-2022 LVGO Nieuwsbrief Zie hier de nieuwsbrief. 20-10-2022 bestuur ‘t Enkveld Volgende week vindt de ondertekening van de statuten ven de vereniging CPO ‘t Enkveld plaats bij de notaris in Made. 07-10-2022 Gemeente Breda De afgelopen tijd heeft het projectteam Woonakker hard gewerkt aan het ontwerp bestemmingsplan, dat dit jaar* ter inzage wordt gelegd. Op donderdag 15 december 2022 is er een informatiemarkt. De locatie wordt nog nader bepaald. U wordt tijdens deze avond geinformeerd over het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Woonakker (inclusief de bouwstenen die daaraan ten grondslag liggen, zoals het stedenbouwkundig plan) en de ter inzagelegging. Op woensdag 14 september 2022 vond weer een vergadering van de klankbordgroep plaats. De klankbordgroepleden stelden belangrijke thema's als natuur, zorg en het woningprogramma aan de orde. Daarnaast presenteerde de gemeente Breda de stand van zaken betreffende het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en het ontwerp bestemmingsplan. Het verslag van de bijeenkomst vindt u binnenkort terug op de projectwebsite. Daar vindt u ook de verslagen van eerdere bijeenkomsten. Heeft u vragen aan de klankbordgroepleden voor de laatste bijeenkomst op 7 december 2022? U kunt uw vraag of onderwerp insturen via klankbordgroep@woonakker-teteringen.nl. Er is veel interesse voor de nieuwe dorpswijk in Teteringen. Houd ook zeker de projectwebsite in de gaten de komende tijd voor de actuele ontwikkelingen. De initiatiefnemers van Woonakker werken dit jaar, in 2022, aan een stedenbouwkundig plan, een ontwerp voor de openbare ruimte en een bestemmingsplan. Deze fase loopt tot begin 2023. Er zijn verschillende momenten waarop u uw uw mening en ideeën kenbaar kunt maken over de thema’s die in de komende periode uitgewerkt worden zoals de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit. Daarvoor werken we onder andere met de klankbordgroep. Verder start dit jaar de wettelijk mogelijkheid tot inspraak. Eind dit jaar wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u dan formeel op het plan reageren door het indienen van een zienswijze. Op de informatiemarkt op 15 december 2022 wordt daar meer infoirmatie over vertsrekt. Voor vragen kunt u terecht via info@woonakker-teteringen.nl. 25-09-2022 LVGO Zie hier de nieuwsbrief van augustus-september 21-07-2022 ‘t Enkveld Vandaag is het zo ver. Ons initiatiefplan is in een glossy uitgave overhandigd door de heer H. Dekker aan mevrouw C. Doggen en de heer R. Klei van de gemeente Breda. Het is een prachtig document geworden. Naast het prachtig uitgevoerde initiatiefplan kregen de beide medewerkers ook nog een zakje gevuld met bouwgrond uit het gebied Woonakker met een certificaat van echtheid aangeboden. “Armoedige grond, waar geen leven meer in zit. Dus uitermate geschikt voor het bouwen van woningen voor senioren. Daar zit ook niet veel leven meer in……”. Tijdens de hartelijke ontvangst hebben wij en de heer S. Maussen van KilimanjaroWonen onze plannen en intenties wat verder kunnen toelichten. Wij gaan door met het verder ontwikkelen van ons initiatief en ten aanzien van de gemeente Breda is het wachten op de uitslag van de loting. 15-07-2022 ‘t Enkveld Het biedboek is klaar en is de drukker aangeboden. De afspraak om ons Initiatiefplan aan te bieden is gemaakt, donderdag 21 juli. Een delegatie van ‘t Enkveld en KilimanjaroWonen zullen het biedboek overhandigen aan medewerkers van de afdeling Wonen van de Gemeente Breda. 15-07-2022 LVGO Na twee jaar kunnen we gelukkig weer meer samen genieten van de zomer. Zie hier de nieuwsbrief van juni-juli. Ook de LVGO trekt er even op uit: De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. De website blijft natuurlijk gewoon in de lucht! 11-07-2022 Gemeente Breda Vanuit de gemeente Breda ontvingen we onderstaand bericht: Hierbij breng ik u op de hoogte van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelingen in Breda en omgeving. In deelplan 7C1 en 7C2 in Bouverijen Teteringen wordt door de gemeente CPO-kavels te koop aangeboden voor de realisatie van: Starters, deelplan 7C1 12 rijwoningen, door starters. Onder starter wordt verstaan, een koopstarter op de woningmarkt die niet eerder een koopwoning heeft gehad. Senioren, deelplan 7C2 9 levensloopbestendige woningen voor senioren, waarbij het hoofdprogramma op de begane grond wordt gerealiseerd. Onder senior wordt een iemand gerekend die in het jaar van inschrijving 55+ is. Meer informatie over de vereisten van de doelgroep, CPO-kavels, ligging, prijzen, planning, procedure, voorwaarden en bouwvoorschriften vindt u in het kavelpaspoort van het CPO welke op de website www.breda.nl/bouwkavel beschikbaar is. De CPO-kavels worden door middel van inschrijving en loting toegekend. Vanaf 4 juli a.s. om 9.00 uur kunt u zich voor de loting inschrijven via het inschrijfformulier op de website: www.breda.nl/bouwkavel. 30-06-2020 ‘t Enkveld Door KilimanjaroWonen is de afgelopen weken hard gewerkt aan het biedboek. De resultaten van onze bijenkomsten in de afgelopen maanden zijn gebundeld tot een prachtig (concept) boekwerkje. De inhoud is op sociocratische wijze besproken en uiteindeolijk kon iedereen ‘consent’ geven. Het bestuur zal in de komende periode er voor zorgen dat het gedrukt wordt en aangeboden aan de gemeente Breda. In september, als iedereen weer terug is van vakantie, pakken we de draad weer op. Een van de zaken die nog geregeld moeten worden is het oprichten van een formele verenging. Er is nog genoeg te doen, maar eerst…..vakantie! 31-05-2022 LVGO Zie hier de nieuwsbrief van het LVGO van mei 2022. 26-05-2022 Woonakker Op dinsdag 10 mei 2022 wisten zo'n 200 bezoekers de weg naar 't Web in Teteringen te vinden voor het bijgewerkte plan voor de nieuwe dorpswijk Woonakker. De uitgangspunten voor het plan dat voor Woonakker is gemaakt, zijn ontstaan in de haalbaarheidsfase in 2021. Verschillende onderzoeken en inbreng vanuit de omgeving liggen hieraan ten grondslag. In het nieuwsbericht op de projectwebsite vindt u het gepresenteerde plan (incl. PDF), de besproken onderwerpen en voorkeuren voor architectuur en openbare ruimte. Verder leest u hier meer over het vervolg. Tijdens de informatiemarkt werden door bezoekers een aantal vragen over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en wat de mogelijkheden voor CPO in Woonakker zijn. We hebben alle informatie voor u uitgewerkt in een artikel op de projectwebsite. De initiatiefnemers van Woonakker werken dit jaar, in 2022, een stedenbouwkundig plan, een ontwerp voor de openbare ruimte en een bestemmingsplan uit. Deze fase loopt tot begin 2023. Ook zijn er verschillende momenten waarop het mogelijk is uw mening en ideeën te uiten over de thema’s die dit jaar verder uitgewerkt worden zoals de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit. Daarvoor wordt onder andere gewerkt met een klankbordgroep.Verder start dit jaar de wettelijk verplichte inspraak. Aan het einde van 2022 wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Men kan dan formeel op het plan reageren. 22-05-2022 ‘t Enkveld Om het biedboek compleet te maken en te laten weten uit welke enthousiaste deelnemers ‘t Enkveld bestaat, hebben we vandaag een groepsfoto gemaakt. Nota bene voor het perceel, gezien vanuit de Heistraat, waar we straks hopen te kunnen gaan bouwen. Helaas kon niet iedereen wegens vakantie en andere verplichtingen aanwezig zijn, maar het is desalniettemin een leuke foto geworden. KilimanjaroWonen is inmiddels druk met het schrijvan van dat biedboek en daarin zal de groepsfoto worden opgenomen. 15-05-2022 ‘t Enkveld Alhoewel we (nog) niet actief werven melden zich meer belangstellenden. Omdat we reeds ver gevorderd zijn met het bepalen van onze wensen en uitgangspunten die binnen enkele weken moeten leiden tot het biedboek dat we aan de gemeente Breda overhandigen, kunnen we momenteel geen nieuwe deelnemers laten participeren in onze bijeenkomsten. We hebben een wachtlijst moeten aanleggen. Zodra de fase van het biedboek is afgerond zullen ‘de wachtenden’ worden geinformeerd over de stand van zaken en de voorwaarden. Nog even geduld dus! 11-05-2022 ‘t Enkveld De uitslag van de enquete onder de deelnemers is bekend! Tal van vragen zijn door KilomanjaroWonen beantwoord en samengevat in een pakkende presentatie. Een aantal deelnemers aan ‘t Enkveld was op vakantie maar konden met wat technische hoogstandjes via internet toch deelnemen aan de bijeenkomst en kennis nemen van de inhoud van de enquete. Zo werd het een internationaal gebeuren. De bijeenkomst heeft veel inzichten opgeleverd. Duidelijk werd in hoeverre we zaken gemeen hebben, waar onze prioriteiten qua wonen liggen en dat we als groep qua wensen en mogelijkheden niet veel van elkaar verschillen. We kunnen aan de slag met het maken van het biedboek. 30-04-2022 LVGO Bekijk hier de nieuwsbrief van het LVGO van april 2022 29-04-2022 Woonakker Op 10 mei aanstaande vindt er een informatiemarkt plaats over de ontwikkeling van de nieuwe dorpswijk Woonakker. Deze vindt plaats in 't Web te Teteringen. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over het plan en het proces en wel via een presentatie die drie keer wordt gegeven. Na de presentatie kunt u op de informatiemarkt uw reactie geven en informatie inzien. Er is uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen. Meld u uiterlijk maandag 9 mei 2022 aan voor de informatiemarkt. Goed om te weten: waar welke woningen exact komen, en wanneer deze te koop of te huur zijn, is nog niet bekend. Er is inmiddels een klankbordgroep voor de nieuwe fase van Woonakker gevormd. De samenstelling van deze groep vindt u op de projectwebsite. Op dinsdag 19 april 2022 kwamen de leden voor de eerste keer samen om kennis te maken, en het proces en plan te bespreken. Ze zijn daarnaast bijgepraat over de stand van zaken van de onderzoeken en het plan zoals het er nu ligt. De documenten (agenda en notulen) zijn binnenkort in te zien op de projectwebsite. De projectgroep blijft ook in deze fase benieuwd naar uw mening en ideeën over de thema’s die dit jaar verder uitgewerkt worden zoals de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit. Daarnaast start dit jaar de wettelijk verplichte inspraak. Aan het einde van 2022 wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u dan formeel op het plan reageren door het indienen van een zienswijze. Heeft u vragen? Dat kan via het emailadres info@woonakker-teteringen.nl. 19-04-2022 Woonakker We zijn uiteraard erg benieuwd hoe het nieuwe bestemmingsplan er uit gaat zien. Het zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met de Bouverijen, dus flexibel. Uiteraard gelden ook in de Woonakker de benodigde regels over hoogtes en dergelijke. Het is de bedoeling dat in de periode 2024-2029 de bouw van 550 woningen gerealiseerd gaat worden. Ons initiatief krijgt naar wij hopen ergens een kavel toegewezen. Naast de gemeente Breda als eigenaar van de grond zijn er overigens ook nog twee ontwikkelaars eigenaar (BPD en van Wanrooij). Wij in het ’t Enkveld denken na over de energievoorziening van ons project. Er is nog geen duidelijkheid over de energievoorziening zoals aardwarmte en mogelijk stadsverwarming. Voorlopig houdt de gemeente in de profielen van de openbare ruimte rekening met meerdere opties. De energiemarkt is nog te veel in beweging om een gefundeerde keuze te maken. 19-04-2022 ‘t Enkveld Het serieuze werk is begonnen. Inmiddels heeft een schifting plaatsgevonden en zijn slechts zij die sereus geinteresseerd zijn in het project overgebleven. Naast het feit dat we onze verwachtingen, ideeen, wensen en overwegingen bij onze keuzes konden delen, hebben we elkaar ook beter leren kennen. We hebben met respect naar elkaar geluisterd en kwamen op het einde van de bijeenkomst tot de ontdekking dat we op dat gebied veel met elkaar gemeen hebben en er een goede basis is voor de volgende twee bijeenkomsten en voortzetting van het project. De avond is, die werd geleid door KilimanjaroWonen, goed ontvangen en geevalueerd. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst. De volgende bijeenkomst inventariseren we de woonwensen. We zien er al weer naar uit! 18-04-2022 ’t Enkveld Op 21 mei organiseert de LVGO de landelijke GemeenschappelijkWonenDag 2022. Het aantal woongemeenschappen dat deelnemt aan de de open dag groeit gestaag. Om bekendheid te geven aan gemeenschappelijk wonen en de eigen gemeenschap. Op deze pagina vindt u alle informatie overzichtelijk samengevat. 15-04-2022 ‘t Enkveld Vandaag is de flyer gereed voor publicatie! Hier te downloaden 11-04-2022 ’t Enkveld Enige tijd geleden heeft het bestuur van CPO ’t Enkveld een bericht gestuurd naar het nieuwe Woonloket van de gemeente Breda om het bestaan ervan kenbaar te maken. De gemeente Breda reageerde dat zij positief staan tegenover de ontwikkeling van CPO als woonvorm. Inmiddels is er ook op andere fronten contact met medewerkers van de gemeente over ons initiatief. Onze gegevens staan genoteerd bij de gemeente als zijnde geïnteresseerd in CPO. Zo zullen we onder andere uitgenodigd worden, mochten in de toekomst informatiebijeenkomsten georganiseerd worden over CPO. We staan op de kaart! 06-04-2022 ‘t Enkveld In het Web heeft er wederom een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden. Ditmaal in het teken van het gehele proces en de financieen. KilimanjaroWonen heeft bij monde van Stephan Maussen door middel van een powerpoint presentatie een uitleg gegeven over de diverse fasen in het project. Van initiatiefgroep tot de sleuteloverdracht. Iedere opvolgende fase in het project wordt gekenmerkt door een grotere financiele investering maar leidt ons ook dichter naar het eindresultaat. Een voor ons toekomstbestendige woning! De gemeente Breda heeft ons laten weten dat er vooralsnog geen haast is bij het indienen van het initiatiefplan. De gemeente is nog druk doende met het maken van een stedenbouwkundig plan. Het definitieve ontwerp daarvan is tegen de zomervakantie gereed. Dat stedebouwkundig plan wordt vervolgens vertaald in een bestemmingsplan dat naar verwachting flexibel zal zijn ingericht. Het ontwerp bestemmingsplan gaat eind dit jaar ter inzage. Vervolgens moet het gebied verder ontworpen worden (buitenruimte en ondergrond) en bouwrijp gemaakt worden. Ook worden dan kavelpaspoorten gemaakt en medio 2023 op zijn vroegst wordt het via de stadsmakelaar mogelijk voor CPO’s in te schrijven. Nu de druk van de ketel is maken we van de gelegenheid gebruik ons voor te bereiden op wat er komen gaat. In de komende drie maanden vinden drie bijeenkomsten plaats (19 april, 11 mei en 2 juni) waarin we elkaar beter leren kennen, onze verwachtingen met elkaar delen en onze woonwensen (naar elkaar) kenbaar kunnen maken. Dat moet leiden tot een door allen gedeeld initiatiefplan en dat zullen we dan presenteren aan de gemeente Breda zodra we daartoe de gelegenheid krijgen. Voor velen was in de bijeenkomst van belang helder te krijgen wat de financiele gevolgen zijn wanneer je instapt in dit project. Daar is uitvoerig bij stilgestaan. Voorlopig zijn deze te overzien en beperken zich tot het ‘vriend’ worden van KilimanjaroWonen. Geen enkele reden dus om je niet in te schrijven als belangstellende! 25-03-2022 Woonakker Na het besluit over de haalbaarheidsfase in februari 2022, werken de initiatiefnemers dit jaar (2022) aan een bestemmingsplan en een ontwerp voor de openbare ruimte uit. Deze fase loopt tot ongeveer december 2022. De verwachting is dat de vaststelling van het bestemmingsplan begin 2023 zal plaatsvinden. Bekijk hier de planning voor het komende jaar. Communicatie en participatie blijven heel belangrijk. Komende jaar worden meningen en ideeën over de thema’s zoals de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit verder uitgewerkt. Ook wordt opgeroepen tot deelname aan een klankbordgroep. Na deze inventarisatie van meningen en ideeën start dit jaar de wettelijk verplichte inspraak. Aan het einde van 2022 wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Als belanghebbende kan dan formeel op het plan gereageerd worden door het indienen van een zienswijze. Heeft u interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep voor de Woonakker? Meld u dan aan via deze link. Dat kan tot en met vrijdag 1 april 2022. Op dinsdag 5 april 2022 wordt via een loting bepaald wie de nieuwe klankbordgroepleden zijn. Meer informatie over de rol van de klankbordgroep en wat er van de leden verwacht wordt, vindt u op de projectwebsite. Eventuele vragen kunt u stellen via info@woonakker- teteringen.nl. 17-03-2022 ‘t Enkveld Presentatie KilimanjaroWonen en bespreking eerste concept initiatiefplan. Principe besluit is genomen dat KilimanjaroWonen‘t Enkveld gaat begeleiden bij de realisatie van het project. KilimanjaroWonen staat aan de basis van unieke kleinschalige woonprojecten, die door de toekomstige bewoners zelf worden ontwikkeld. Zij zorgen voor de ondersteuning die nodig is om het voor elkaar te krijgen. Dat doen zij vanuit hun ervaring en kennis op het gebied van wonen en welzijn, projectontwikkeling, zelfbouw en architectuur. 24-02-2022 ‘t Enkveld Vergadering in de Dorpsherberg druk bezocht. Plannen zijn met veel enthousiasme ontvangen.
klik op de rode button om je aan- of af te melden voor ‘t Enkveld of voor meer informatie